Danh sách Lãnh Đạo- CNVC

pvb2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Mai Xuân Nam Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Xuân Bình Thành viên
Ông Phạm Văn Hạnh Thành viên
BAN GIÁM ĐỐC
Ông Đỗ Xuân Bình Giám đốc
Ông Tống Văn Bình Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Viết Cường Phó Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 21/8/2017)
Ông Nguyễn Thanh Khiết Kế toán trưởng
BAN KIỂM SOÁT
Bà Nguyễn Thị Hằng Trưởng ban
Ông Trần Văn Hiền Thành Viên
PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH
Ông Nguyễn Thanh Khiết Trưởng phòng
Ông Lã Quang Dũng Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ AN TOÀN
Ông Nguyễn Đăng Hà Trưởng phòng
PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH
Ông Nguyễn Viết Cường Quản đốc
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Quản đốc