Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (10.02.2020)